Portrait of Chögyal Namkhai Norbu (oil on canvas)

International Dzogchen Community Zhenphenling, Rome